Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 

Obecně o škole

Zaměstnanci

Organizace školního roku

   O škole

Naše škola poskytuje základní vzdělání ×ákům se speciálními vzdělávacími potřebami a různými druhy podpůrných opatření. Pedagogové mají bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami např. se specifickými  poruchami učení, poruchami pozornosti, chování a ×áky s narušenou komunikační schopnostís a lehkým a× středně  tě×kým  mentálním  handicapem, PAS a kombinovanými  vadami.

Brány  školy  se  poprvé  otevřely  v září 1955. Od doby uběhlo  mnoho času a škola zcela proměnila svou tvář - rozrostla  se,  zkrásněla.  Nyní  vyučování  probíhá  v 11 třídách,  na  výchově a vzdělání  se podílí 30 pedagogů včetně vedení školy, asistentek pedagoga a vychovatelek ŠD . 

Školu  utváří  přípravná třída ZŠčtyři třídy I. stupně ZŠ, tři třídy II. stupně ZŠ  a tři třídy se ŠVP pro  ZŠ speciální .  Výuka  je  realizována  ve  velmi  pěkném,  moderním  prostředí.  Ka×dá  kmenová  třída    svoji  učebnu.  Odborné  předměty  jsou  vyučovány  v odborných  učebnách:  dvou interaktivních,  počítačové,  cvičné  kuchyni, specializované učebně  pro speciálně pedagogické nápravy a logopedii  a  školních  dílnách. Učitelé a ×áci vyu×ívají ve výuce 5 interaktivních tabulí.  K budově  patří  rozlehlý  školní  pozemek s  udr×ovanou  školní  zahradou. Ve  školním   roce  2002/ 2003  bylo  vybudováno  k budově  cvičeben nové  sportovní  hřiště  a  doskočiště  pro  skok daleký. Na jaře 2015 bylo provedeno kompletní zateplení budov v Nejdecké ul.

                        zaci1    zaci2    zaci3

     

Domů