Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Třeťáci skola2 Výjezd na farmu.
Mikulas Nástěnka Přípravná třída Den plný her SHM

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou:

          Autistická třída


Školní rok 2018/2019
AKTUALITY

Konzultační odpoledne pro rodiče proběhne 15. ledna 2019, pololetní pedagogická rada ve středu 23. ledna 2019.


Do nového roku 2019 přejeme mnoho zdraví, štěstí a pohody.

V pátek 21. prosince 2018 jsme vánočně zpívali v kostele sv. Vavřince (videa z akce si můžete prohlédnou na školním facebooku).

Mikuláš s andělem a čertem nás ve škole navšívili ve středu 5. prosince, fotografie z nadílky najdete na školním facebooku.

Ve úterý 20. listopadu ve škole proběhl projektový den "Rozumíme penězům" zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti.

Od pondělí 22. do středy 31. října ve škole proběhly projetové dny "Barvy republiky" zaměřený na 100. výročí vzniku ČSR.
Trochu historie nikoho nezabije.Čím se naše země proslavila.Jak to vypadalo před 100 lety.
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.


Projekt "Škola nemusí být problém I."
Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. na období 2017–2019. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém I.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007694 se zaměřuje na:Vzdělávání  pedagogických pracovníků (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost a cizí jazyky), tandemovou výuku, předávání zkušeností pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
V případě zájmu lze přijmout i děti se speciálními vzdělávacími potřebami prvního až pátého ročníku (šk. rok 2018/2019) do speciálních tříd pro děti s poruchami učení (dyslektiky, dyskalkuliky, děti s poruchami řeči a ADHD) nebo do speciálních tříd pro děti s mentálním postižením.
Zájemcům bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 731 151 826, 352 352 490.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již pátým rokem škola přijímá děti do tříd se školním vzdělávacím programem běžné ZŠ. Třídy jsou zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, jsou vhodné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování (ADHD, ADD), narušenou komunikační schopností (vývojová dysfázie), souběžným postižením více vadami nebo autismem. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy. Součástí školního vzdělávacího programu je předmět speciálně pedagogické péče.
Specifika vzdělávání a výchovy:
- snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup k dítěti
- výuka speciálně pedagogickými metodami, do učebního plánu je zařazena speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 hodin týdně
- tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné
- zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky a vnímání
Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní
prostory.


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Doklady potřebné pro přijetí: 
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení. Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.

Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 

Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.

Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Hurá prázdniny!


školní mléko

recyklohraní

mleko

                                 
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogalerie


hosted by ACTIVE 24