Vítá vás    
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHODOV, NEJDECKÁ 254
Pracujeme společně. skola1Třeťáci skola2 Výjezd na farmu.
Mikulas Nástěnka Přípravná třída Den plný her SHM

Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov vzdělává děti a žáky v předškolním a základním školním vzdělávání. Její součástí jsou třídy:

          Autistická třída

Školní rok 2017/2018
AKTUALITY
Plán akcí na měsíc duben


Vyhlášení ředitelského volna
Dne 30. 4. a 7. 5. vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno.


ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019 proběhl 4. dubna 2018 výsledky přijímacího řízení  budou vyvěšeny na webových stránkách  nejpozději 3. 5. 2018.

Průběžně probíhá zápis dětí do přípravné třídy na školní rok 2018/2019.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Přípravné třídy ZŠ při škole mají více než desetiletou tradici. Navštěvují je předškolní děti s odkladem školní docházky. Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky které potřebují vyrovnat svůj vývoj a intenzivně se připravit pro vstup do 1. třídy. Věnujeme se také dětem s poruchami pozornosti, vnímání a komunikace. Vzdělávání je zaměřené na systematickou přípravu dětí pro vstup do první třídy základní školy a na předcházení případným neúspěšným začátkům školní docházky. Probíhá individuálně v menším kolektivu dětí (10 - 15). Organizačně se výuka více podobá školnímu vyučování, probíhá v blocích od 8:00 do 11:30 hod. Škola nabízí i ranní a odpolední družinu.
Učitelky hravou formou rozvíjejí u dětí rozumové schopnosti, jako jsou jazykové a komunikační dovednosti, předmatematické představy a poznání. Zaměřují se také na rozvoj jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky. Součástí výuky je  výtvarná, tělesná a pracovní výchova. Pro děti jsou pořádány různé aktivity jako výlety a exkurze, návštěvy knihovny a různé kulturní akce.
Děti jsou přijímány na základě přihlášky a doporučení pedagogicko psychologické poradny.   
Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní prostory.
Rozumová výchova.Připravaná třída - matematické představy.

Projekt "Škola nemusí být problém I."

Naše škola je zapojena do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. na období 2017–2019. Realizovaný projekt "Škola nemusí být problém I.", CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007694 se zaměřuje na:Vzdělávání  pedagogických pracovníků (Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost a cizí jazyky), tandemovou výuku, předávání zkušeností pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


PROJEKTOVÝ TÝDEN ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
Na přelomu února a března proběhl ve škole projektový týden k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti pod názvem "Čteme pro radost". 

Ferda Mravenec.Čtyřlístek.O Ferdovi a Berušce.
Další foto naleznete na školní stránce na facebooku.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
V případě zájmu lze přijmout i děti se speciálními vzdělávacími potřebami druhého až pátého ročníku  do speciálních tříd pro děti s poruchami učení (dyslektiky, dyskalkuliky, děti s poruchami řeči a ADHD) nebo do speciálních tříd pro děti s mentálním postižením.
Zájemcům bližší informace poskytneme na telefonním čísle: 731 151 826, 352 352 490.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již čtvrtým rokem škola přijímá děti do tříd se školním vzdělávacím programem běžné ZŠ. Třídy jsou zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, jsou vhodné pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, například s vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování (ADHD, ADD), narušenou komunikační schopností (vývojová dysfázie), souběžným postižením více vadami nebo autismem. Individuální přístup pedagogů a snížený počet žáků ve třídě snižuje riziko neúspěšnosti při zvládání učiva v dalších ročnících základní školy.
Specifika vzdělávání a výchovy:
- snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup k dítěti
- výuka speciálně pedagogickými metodami, do učebního plánu je zařazena speciálně pedagogická péče v rozsahu 1 hodin týdně
- tolerance k neklidnému chování dětí a žáků, které není ve větším kolektivu zvládnutelné
- zmírnění problémů v oblasti řeči a komunikace, motoriky a vnímání
Bližší informace poskytneme na tel. čísle: 352 352 490 - 491,  731 151 826
V případě zájmu je možné po předchozí domluvě navštívit výuku a prohlédnout si školní prostory.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Doklady potřebné pro přijetí: 
písemná žádost zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení.
Děti mohou být přijaty v průběhu celého školního roku.
Druháci.Rehabilitační cvičení.Výuka v 1. třídě.

LOGOPEDICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE
Pedagogové školy poskytují žákům individuální logopedickou a speciálně pedagogickou péči. Při práci využívají nové metody a postupy, pracují s dotykovým monitorem, interaktivními tabulemi a tablety. 
Logopedická péče. Logopedická péče.Logopedická péče.
Dotykový monitor. iPad v akci.Dotykový monitor.

Zajímavé odkazy

MŠMT

Město Chodov

Mezi stromy

Mapy.cz

Wikipedie

Užitečné 
weby
               
  Odyssea
  Logo 2

Realizace a výstupy projektů

Grantový projekt
Škola nemusí být problém

Výstupy projektu

 
Hurá prázdniny!


školní mléko

recyklohraní

mleko

                                 
Zájmová činnost

Z činnosti školních kroužků

Školní družina

Fotogalerie


hosted by ACTIVE 24